UTICAJ ZnO NANOČESTICA NA MEHANIČKA SVOJSTVA HIBRIDNIH FUNKCIONALNIH MATERIJALA NA OSNOVU ALIFATIČNOG POLIURETANA

28.05.2018..
U ovom radu su sintetisani hibridni funkcionalni materijali na osnovu alifatičnog poliuretana i dodatkom različitog udela nanočestica cink(II)oksida (0, 0.5, 1,...

MODELOVANJE POLUŠARŽNIH PROCESA PROIZVODNJE POLIETERA ZA DOBIJANJE POLIURETANA

14.07.2017..
Briga o zaštiti prirode i očuvanju prirodnih resursa je stimulisala industriju za razvoj polimera iz obnovljivih sirovina. Samim tim je razvoj...

MODELOVANjE I OPTIMIZACIJA EPOKSIDOVANjA BILjNOG ULjA ORGANSKOM PERKISELINOM

14.07.2017..

STRUCTURING OF ELASTOMERIC MATERIALS FOR ECO-FRIENDLY TYRES

19.05.2017..
The eco-friendliness of a fabricated product like tyres includes the environmental effects of the manufacturing process, the environmental impact of tyres...

The use of recycled elastomer powder for preparation of composites based on ternary rubber blends

11.05.2017..
Recycling of elastomeric products is an important technological task. Transforming bulk waste rubber to powders using mechanical process is more economical...

THE PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON NR/CSM RUBBER BLEND AND WASTE RUBBER POWDER

19.08.2016..
The use of reclaiming scrap waste rubber is of great ecological interest due to its significant influence to the environment. Powdered...

KORIŠĆENJE JESTIVOG BILJNOG ULJA KAO GORIVA KOD MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM

11.07.2016..
Cilj ovog rada je da se da pregled istraživanja mogućnosti korišćenja metil estara jestivog biljnog ulja i njegovih smeša sa dizel...

POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRIMENOM TOPLOTNIH PUMPI

29.06.2016..
Stalan razvoj svetske ekonomije uticao je na smanjenje rezervi fosilnih goriva, a samim tim i na porast njihove cene. U cilju...

UTICAJ GAMA ZRAČENJA NA SVOJSTVA ELASTOMERNIH NANOKOMPOZITA

29.06.2016..
Degradacija proizvoda od gume se ubrzava prenosom energije prilikom hemijskog dejstva, izlaganjem mehaničkim deformacijama i izlaganjem zračenju. Posledice zračenja visoke energije...

HIDROLITIČKA STABILNOST UREA-FORMALDEHIDNIH KOMPOZITA SA RAZLIČITIM TIPOVIMA PUNILA

28.06.2016..
U ovom radu je ispitivana hidrolitička stabilnost modifikovanih urea-formaldehidnih (UF) smola sa “hvatačima” formaldehida, mikrokristalnom celulozom (MC), dve vrste montmorilonita s...